خبرنگار خونخوار

بیله دیگ بیله چغندر، همه چیز نظام پر برکت به همه چیزش میخوره. حتی “خبرنگار” آن بیشتر در پی اعدام و آویزان کردن بیشتر مردم است تا کسب خبر و آگاهی رسانی.

این شما و این آقای ناصر یمین مردوخی کردستانی در کنفرانس خبری اخیر رئیس جمهور محبوب القلوب که حرفهای او را تأیید میکند:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!