من از همه عاشق ترم

 

 

چنین گفت عاشقِ شهر:
«من  منم
من منم

من من عاشق ترم
از همه عاشقان , من بهترم
چون عاشقم
پس من منم
مگه دیگه کسی عاشق میشه
عشق فقط مالِ منه
عشقمو باید فریاد بزنم
جار بزنم , هی داد بزنم
شاید فریاد من بقیه رو ساکت کنه
مگه دیگه کسی عاشق میشه
عشق فقط مالِ منه
من از همه عاشق ترم
پس من منم»

آناهید حجتی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!