جانشینان احمدی نژاد مسلسل خشاب گذاری می کنند

از هم پاشیدگی و وخامت اوضاع حاکمیت را از میان سخنان و مواضع
خود کودتاچی ها آسان تر از بیانیه ها و سخنرانی های طرفداران
جنبش سبز می تواند متوجه شد. موقعیت  احمدی نژاد و دولت به
گونه ایست که در جناح راست و از میان کودتاچی ها، نه تنها
هیچکس خود را کمتر از احمدی نژاد نمی داند، بلکه خود را برتر
از او نیز می داند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!