در بارهٔ صدور حکم اعدام علیه کشیش مسیحی

عبید زاکانی را
گفتند گو به مردم
اسلام آخوندها
را
آیا چگونه دیدی
گواینکه دینشان را
از جان دل‌ خریدی
گفتا دین غریبیست
یک مذهب عجیبیست
وقتی‌ که وارد شوی
با آداب
و رسومی
با جشن
و پایکوبی
آن آلتت ببرند
آنگاه که خارج شوی
با خشم
‌و با خشونت
روده
ها یت بدرند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!