سقوط قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی قطعی است

می‌دانیم
که
هر
بحران سیاسی، بحران انقلابی نیست؛ همانگونه که هر بحران
انقلابی الزاما به انقلاب ختم نمی شود، همانگونه که هر انقلابی
الزاما با سرنگونی نظام سیاسی یا خشونت توام نیست. بحران سیاسی
کنونی در ایران بدلیل تبدیل شدن آن به بحران مشروعیت، بدلیل
ماهیت قدرت طبقاتی که آماج خود قرار داده و ماهیت طبقاتی
نیرویی که در برابر آن شکل گرفته، بدلیل بحران در بالا و
مقاومت مردم در پایین و سیاسی شدن وسیع مردم و جلب آنان به
مبارزه، همه و همه نشان از یک بحران انقلابی دارد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!