كلينتون ابتدا به من سلام كرد من هم جواب دادم

وزير امور خارجه در خصوص اخبار مطرح شده مبني بر احوالپرسي وزراي خارجه ايران و آمريكا در اجلاس منامه، گفت: خانم كلينتون در زمان احوالپرسي من با پادشاه اردن ابتدا به من سلام كرد و من نيز بر اساس سنت اسلامي جواب سلام ايشان را دادم.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!