املاک خاندان پهلوی + تصاوير و اسناد

فساد مالی از قدیم در میان پادشاهان و دربار آنها رواج داشته است و همین
امر هم موجب از بین رفتن بسیاری از آنها شده است، اما سوء استفاده‌های
مالی، رشوه خواری وفساد مالی خاندان پهلوی به حدی است که در طول 2500 سال
پادشاهی ایران بی سابقه است به طوری که بنا بر اذعان مستندات تاریخی
خانواده پهلوی در اوایل دهه 1350 ثروتمند ترین خانواده ایران بودند. علاوه
بر این فسادمالی و سود فراوان ناشی از آن باعث شده بود تا این خانواده به
سوی فساد اخلاقی هم کشیده شوند…

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!