رفت و آمد پزشکان مخصوص به بیت رهبری

از بعد از ظهر روز جمعه گذشته و بویژه دیروز (شنبه) اخبار مبنی
بر رفت و آمدها و تکاپوهائی از بیت رهبری به برخی محافل سیاسی
راه یافته است. ابتدا تصور می شد که این تکاپوها و ملاقات های
محرمانه در ارتباط با مذاکرات مهم اتمی است که طی روزهای آینده
در سوئیس شروع خواهد شد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!