سنگسار محبوبه

يك نفر شروع كرد به رجز خواندن براي تحريك مردم و داستان ارتباط اين دو را به طرز زشتي تعريف مي كرد

بعد اينها را داخل چاله مي كنند و محبوبه خيلي پايين مي رود شما مي دانيد كه در قوانين اسلام زن از سينه به بالا بايد بيرون باشد و مرد از كمر به بالا محبوبه گودي برايش زياد بود لذا دوباره بيرونش اوردند و زير پايش را پر كردند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!