مجلس نماینده ملت شد مجلس مداحان قدرت

عضو ستاد صیانت از آراء مردم در انتخابات 22
خرداد، با سایت جماران مصاحبه کرده و نقطه نظراتی را درباره
مجلس بیان کرده که خواندنی است. مرتضی الویری در هفته پس از
کودتا به همراه همسر مهدی کروبی، حجت الاسلام منتجب نیا از
ستاد انتخابات کروبی و همچنین نمایندگان ستاد انتخابات محسن
رضائی در بیت رهبری با علی خامنه ای دیدار کردند. در آن دیدار
الویری که یکی از زندانیان مذهبی پرسابقه در زمان شاه است، پس
از مرور خاطراتی که با خامنه ای در گذشته داشته و حتی خطبه عقد
او و همسرش را خامنه ای خوانده، دلائل خود درباره تقلب بزرگ و
مهندسی کردن نتیجه انتخابات را مستند به اطلاعاتی که همراه
آورده بود بیان کرد که هم خامنه ای و هم جمعی که در آن دیدار
حضور داشتند آن را شنیدند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!