۱۵ هزار تومان ؛ نرخ باز گشایی مراکز فحشا


معاون وزارت کشور با اذعان به فعالیت
“مراکز فساد و فحشا” در کشور، خبر از آن داد که این مراکز پس از تعطیلی
توسط نیروهای قضایی و امنیتی با “پرداخت جریمه 15 هزار تومانی فک پلمپ می
شوند.”

سردار علیرضا افشار، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور
گفته است: “یک مرکز فساد که به علت فساد و فحشا تعطیل و پلمپ می شود با
جریمه 15 هزار تومانی فک پلمپ می شود.”

سردار افشار در گفت و گو با هفته نامه “یالثارات الحسین”
(ارگان رسمی انصار حزب الله) افزوده:”رئیس جمهور در چند جلسه موکدا از ما
خواسته اند که با جرایم در حوزه فساد و فحشا با قاطعیت برخورد شود.”

 

این نخستین بار است ک…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!