تصاویر: آبپاشی هوایی تهران

دبیر کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران از آبپاشی مناطق مختلف تهران شامل
محدوده خیابانهای آزادی تا یافت آباد و آزادی ـ انقلاب، شهید مطهری و
طالقانی و مناطق مرکزی شهر توسط هواپیماهای شرکت هواپیمایی خدمات وزارت
جهاد کشاورزی خبر داد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!