تهران 15 آذر

انگ الله اکبری که دیشب، علیرغم همه
جنایت و وحشتی که طی یکسال و نیم گذشته
نیروهای سرکوبگر و کودتائی علیه مردم
ایران مرتکب شده اند به آسمان برخاست،
باندازه بانگ همه مردم بر بام ایران
اعتبار سیاسی دارد. اگر یک جو، بینش و
بصیرت در حاکمیت کنونی وجود داشت، معنای
الله اکبر دیشب را با گوش عقل می شنید و
به آنچه که ملت می خواهد تن می سپرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!