«شرايط جسمی نسرين ستوده برای تحمل اعتصاب غذا مناسب نيست »

پس از ۹۵ روز بازداشت در سلول انفرادی، دو بار اعتصاب غذای خشک و تر و دو بار ملاقات حضوری با خانواده ، نسرين ستوده ، وکيل دادگستری و فعال حقوق زنان بار ديگر اعلام کرده است که دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد.

رضا خندان، همسر اين وکيل دادگستری، به راديو فردا می گويد که دليل آغاز دوباره اعتصاب غذای خشک نسرين ستوده، بی پاسخ ماندن درخواست هايش سبب شده که او بار ديگر دست به اعتصاب غذا بزند.

به گفته رضا خندان، شرايط جسمی نسرين ستوده برای تحمل اعتصاب غذا مناسب نيست و احتمالا بار ديگر به بهداری زندان اوين منتقل خواهد شد.

آن گونه که رضا خندان می گويد نسرين ستوده پس از که با خبر شد که قرار بازداشت موقتش تمديد شده، درخواست آزادی اش به قيد وثيقه رد شده و شرايط نگهداری اش در بند ۲۰۹ زندان اوين تغيير نخواهد کرد، دست به اعتصاب غذا زده است.

نسرين ستوده که وکالت تعدادی از زندانيان سياسی بعد از وقايع انتخابات رياست جمهوری را بر ع…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!