دیدم که “منی” و من “توام” در خلقت

یک رباعی و نقاشیخط برای شما

من تاکنون حدودا 1200 فقره رباعی و ترانه سروده ام و این یکی رابه شما تقدیم میکنم. امیدوارم که دست دوستی من را فشار دهید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!