رونمایی از پایگاههای جدید تروریستها

پس از آنکه نام منافقین از لیستهای سیاه اروپا و آمریکایی ها بیرون آمد ، و
نقش آنها در شورشها و ترور های خیابانی در فتنه سال 88 مورد تائید قرار
گرفت ، از سوی حامیان این گروهک تروریست (آمریکا ،اسرائیل و انگلیس ) تصمیم
گرفته شده است این مزدوران اجاره ای به یک مکان امن و با قدرت مانور زیاد و
تحت حمایت های مستقیم ارتش آمریکامنتقل شوند .

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!