مبارزه با استبداد اگر نامش “فتنه است چه فتنه ای بهتر از این؟

آیت الله خمینی به محض گزينش اولین رییس جمهوری ایران یعنی آقای بنی صدر كل
اختیارات فرماندهی كل قوا را به وی واگذار كرد و بعدها همین اختیارات را به
روسای جمهوری بعدی داد. اما آقای خامنه ای علاوه بر این كه این اختیارات را
حریصانه برای خود نگه داشته و آن را به روسای جمهور واگذار نكرد، بلكه
تعیین فرمانده نیروهای انتظامی را نیز كه زیر فشار رویه ایت الله خمینی به
هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس جمهور واگذار كرده بود، پس از روی كار آمدن
محمد خاتمی دیگر در دست خود نگه داشت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!