خامنه ای در قم در پی راه حل چه مشکلی است؟

سفرهای پیاپی علنی و محرمانه علی خامنه ای به قم و دیدار با
مراجع دست دوم و حتی سوم حوزه علمیه قم که اکنون به 4 سفر و
دیدار در دو ماه گذشته رسیده با کدام انگیزه صورت می گیرد؟ او
که به بیت این مراجع می رود، در پی چیست؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!