امریکا خود را آماده “مک کارتی پارتی” می کند

«این کمونیست ها هستند که می
خواهند کشور ما را نابود کنند نه جهادیون.» گلن بک و تی پارتی
و سخنرانان دست راستی هوادار آنان از سوسیالیسم اظهار نگرانی
عمیق می کنند نه از تروریسم

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!