برای زنده ماندن در تهران نفس عمیق نکشید

میلیونها نفر در تهران بخاطر آلودگی هوا بیمار شده اند و در وضع اسفناکی بسر میبرند. چرا در این باره سخنی به میان نمی آورید؟ این هم جزو حقوق بشر است و بهتر است در باره آن گفتگوئی انجام دهید.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!