در مسیر حرکت به سوی سوسیالیسم

درباره خصوصی‌سازی که پیامد آن در بریتانیا
چیزی نبوده است جز سودهای سرشار برای صاحبان شرکت‌ها، سر به فلک کشیدن
قیمت‌ها برای مصرف کنندگان، و کمبود سرمایه‌گذاری در زیربنای حیاتی کشور،
او می‌گوید: ”حزب کمونیست آفریقای جنوبی و سندیکاها در یک مبارزه ۱۵ ساله
تلاش کردند تا سیستم حمل و نقل شهری و بین شهری، شرکت هواپیمایی آفریقای
جنوبی، اداره پست، و مؤسسات مالی و توسعه را در بخش دولتی حفظ کنند، اما
متأسفانه مالکیت شرکت‌های مخابراتی را از دست دادیم.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!