ورزشکار ایرانی به آلمان پناهنده شد

با وعده مسئولان فدراسیون و شخص امینی و برای جلوگیری از محرومیت فدراسیون
جودو مصلحتی به نماینده آذربایجان باختم تا دور بعد به نماینده اسرائیل
برخورد نکنم چرا که اگر من با اسرائیلی بازی نمی کردم فدراسیون محروم می
شد. در همان مسابقه می توانستم به مدال برنز برسم ولی با این تدبیر موفق به
این کار نشدم و وقتی هم به ایران برگشتم همه قولهای خانه و ماشین  فراموش
شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!