وعده ها و تعهدها در دیدار محرمانه با امریکائی ها

خبرگزاری های بزرگ جهانی، آغاز به انتشار گزارش هائی کرده اند
که بموجب آنها تیم مذاکره کننده اتمی جمهوری اسلامی به سرپرستی
“جلیلی” دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، در جریان سفر به
ژنو در سوئیس، با هیات نمایندگی امریکا، جدا از مذاکرات جاری
گروه 1+5 دیدار و چند نوبت مذاکره محرمانه کرده است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!