از اظهار ترس نسبت به ايران هسته اي خسته شده ايم

رئيس مجلس كويت كه در تركيه بسر مي برد در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با همتاي
ترك خود گفت: بدون شك ايراني ها برنامه هاي اتمي صلح آميز دارند و ما هيچ
شكي در اين باره نداريم.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!