اشک قلم

گاه آن آمد که در عشق نگار

گوی شیدایی ربایم از هزار

همچنان کو در جهان گل را گزید

روی یار خویش گیرم در کنار

وام گیرم سینه ای سرشار مهر

از غم شیرین آن شیرین عذار

در ثنای روی و خُلق و خوی وی

حاصل اشک قلم سازم نثار 

چهره پردازی نمایم با سخن

چیره دستی جویم از پیکرنگار

 

چهریا؛ لب از سخنگویی ببند

خامشی می بایدت آموزگار

جان من؛ در شعلۀ شمعی بسوز

پیش از آن که روزت افتد در شمار

آن که در ره شیوۀ پروانه دید

در دل آتش رود دیوانه وار

جان به راه مهر جانان داده اند

رهروان راستین بیش از شمار

 

گر بر این شیوه شکیبایی کنی

می رسد از گرد راهت تکسوار

می رسی با او به استغنای عشق

بیگمان جانمایۀ رشک هزار

ای که دل در روی دلبر بسته ای

از کم و بیش جهان پروا مدار

تا که تو برخورده ای از خوان غیب

طالب دنیا بماند شرمسار

 

بیست و یکم آذرماه 1389

اتاوا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!