امام حسین کجاست؟

مدت یکهزار و چهارصد سال است که اینهمه انرژی، وقت، و پول بهدر میرود زیرا عربی، عرب دیگر را در صحرای کربلا کشته است، والی آیا تا کنون برای “بابک خرمدین” بزرگ مرد آزادیخواه و اصیل ایرانی و آنهمه فجایع دلخراش و شرم آوری که “معتصم” خلیفه عباسی به سر او آورد، ما قطره اشکی ریخته ایم؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!