برای رسیدن به هدف عمامه ها را بالا گذاشته اند!

براساس
سند تازه ای که ویکی لیکس منتشر کرده
،


دولت جمهوری اسلامی از شیوخ عرب هنگام


سفر به


ایران با زنان ایرانی که به فحشاء واداشته شده اند پذیرایی می
کند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!