حرفه ای که از رژیم شاه به ج. اسلامی ارث رسیده!

از آنجا که “تره به تخمش می رود و حسنی به باباش” وقتی جمهوری
اسلامی استحاله شده و شده همان نظام شاهنشاهی که مردم سرنگونش
کردند، انتظار داشته باشید که همه امورش سلطنتی و پادشاهی شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!