در آمد گلی زیبا

 

 

گلی زیبا
اما وحشی در باغچه در آمد
سه دنیا دیده ,
هر یک نگاهی بر گل افکند
اولی گفت:
این گل ِ زیبا کارِ طبیعت است
نه آبی  نه خورشیدی خواهد
دومی گفت :این گل نیست
علفِ هرز می باشد

سومین دنیا دیده
و تنها عاقل بینِ آنها
نگاهی بر گل افکند
سپس گفت :
گلِ زیبا من آنم
که باغبانت می شود

آناهید حجتی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!