دست ارتجاع مذهبی باید از حاکمیت کوتاه می ماند

حزب ما یك حزب ماركسیستی است و در اساس با جهان بینی و شناخت های ماركسیسم- لنینیسم
و سوسیالیسم علمی به حوادث و پدیده ها برخورد می كند. در سیاست كوتاه مدت و دراز
مدت، یا به اصطلاح علمی تاكتیك و استراتژی خود همه مسائل را بر این اساس تحلیل می
كند.
ما بایستی این ادعای خود را ثابت كنیم زیرا برخی آن را مورد تردید قرار می دهند و
می گویند شما در حرف این ادعا را می كنید ولی در عمل خلاف آن را انجام می دهید.
سیاست دراز مدت ما برنامه حزب توده ایران است كه می گوید ما خواستار جامعه
سوسیالیستی هستیم و می خواهیم به سوی سوسیالیسم برویم و برای اینكه به این هدف خود
برسیم مراحل معینی در پیش رو داریم.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!