شاه هم دیر فهمید!

دین‌گریزی هنگامی زمینه‌ی گسترش پیدا می‌کند که دینی که ترویج
می‌شود با بدیهی‌ترین اصول اخلاقی مثل صداقت و پرهیز از دروغ
در تضاد باشد، به نام دین‌داری دست به جنایات هولناک زده شود،
تهمت و دروغ برای از میدان به‌در کردن معترضین از تریبونهای
مقدس نمازجمعه، نه تنها مجاز که مستحب تلقی شود، با بخشنامه
همه‌ی منابر و مساجد برای رواج تهمت و دروغ بر ضد معترضین بسیج
شود و چشم به احقاق حقوق کارگران و معلمان در همین مکانهای
مقدس بسته شود و شکافهای طبقاتی و فساد و فحشای بی‌سابقه ناشی
از فقر و طلاق و بیکاری، پدیده‌های عادی تلقی شوند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!