صندلی خالی

چشم بر نمیدارم

از آن صندلی خالی

فضا سرد و دلم تاریک

شبم با راز و طولانی

بیا آغوشم بگیر ساقی

که اضطرابم پوچ تو خالی

چه دردناک محفلی امشب

که در میان جمع بودن

با احساس تنهائی

اورنگ
Dec 2010

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!