قصیده برای سایبر سپیس

و این منم آن آدم ۵۰ ساله

شکایت کنم از پیپی کلمه

من به تو گویم   تو خیلی‌ کودکانه

کنی‌ استفاده از لغات پیپی آانه

 

ولی‌ من خود رفتار کردم پنج ساله

که قایم شوم پشت یک دوبل آیدی

کنم قایم موشک بازی

 

و مامان برایم فرستد ایمیل

که ای‌ لاو یوو قربون بچه

 نکن دیگر تو  اینکار

که قبیح است بخدا

 

و من شوم خشمناک

کنم

مای کانتکت باطن  آف اند آن

==================================== 

حافظ:

تو وبلاگ داشتی خوبو مامانی

همه کامنت گذاشتند خوبو عالی‌

ولی‌ افسوس نکردی صبر  

 ای آدم خوب

به ناگه گذاشتی تو کامنت

چون     بدبو

 

لویی لویی:

تو را

خدا رحمت کند

ای حافظ

که شناختی‌ سایبر سپیس

 

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!