موسوی از طراحی ۲۰ ساله جریان حاکم برای یکدست کردن کشور خبر داد

مير
حسين موسوی، یکی از رهبران مخالفان دولت ایران می گوید که جريان حاکم در
این کشور، بیست سال برای يکدست کردن کشور برنامه ریزی و تلاش کرده بود.

آقای موسوی با اشاره به انتخابات جنجال برانگیز
دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در سال گذشته، در گفتگو با روزنامه اینترنتی
قلم سبز گفت: “ظاهرا قرار بوده که این انتخابات آخرین پرده این تلاش
باشد.”

او افزود “بعد از انتخابات، دو ماه طول کشید تا
اعتقاد پیدا کنم که مناظره کذائی نه برای از میان بردن بنده یا آقای کروبی،
بلکه برای تصفیه حساب کامل با همه نیروهای رقیب و یکدست کردن کشور بوده
است.”

اشاره آقای موسوی به مناظره هایی انتخاباتی است که
پیش از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بین کاندیداهای
ریاست جمهوری برگزار و بطور زنده از تلویزیون این کشور پخش شد.

به گفته میرحسین موسوی، “اقتدارگرایان در بیست سا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!