کشوری شاید در شمایلی دیگر

ــ آنچه در این امر اساسی است قراردادهای اسلو نیست، بلکه حقوق مردم است.
وقتی طی 17، 18 سال قرارداد اسلو باجراء در نیامده، باید در جستجوی طرح
سیاسی دیگری بود. حقوق ملی ما تغییر ناپذیرند. چه قرار دادهای اسلو باشد،چه
قطعنامه های سازمان ملل یا حق تعیین سرنوشت خلقها، همه وسائلی هستند که
باید ما را به هدف برسانند، که عبارتست از:ایجاد کشور فلسطین و حل مسئله
آوارگان.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!