اعلام جزئیات ابررایانه ملی در دهه فجر

علام جزئیات ابررایانه ملی در دهه فجر/ جایگاه ابررایانه ایران در دنیا خبرگزاری
مهر – گروه فناوریهای نوین: ایران براساس اظهارات معاون علمی ریاست جمهوری
با اجرای طرح کلان تولید ابر رایانه ملی به جمع کشورهای دارای برترین ابر
رایانه های دنیا می پیوندد که جزئیات این ابررایانه به گفته معاون علمی
رئیس جمهور در دهه فجر اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابر رایانه، رایانه ای است که از نظر ظرفیت پردازش
و سرعت محاسبه از دیگر کامپیوترها قوی تر عمل می کند. اولین ابر رایانه ها
در دهه 1960 طراحی شد.

ابر رایانه ها برای کارهایی که به محاسبات زیاد و دقیق نیازمند است مانند
پیش بینی وضع هوا، نمونه سازی مولکولی برای محاسبه ساختارها و خصوصیات
ترکیب های شیمیایی، مولکول های زیستی… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!