متکی از وزارت امور خارجه ایران برکنار شد

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، منوچهر متکی وزیر امور خارجه خود را برکنار کرده است.

آقای احمدی نژاد در نامه ای از “زحمات” آقای متکی “تشکر و قدردانی کرده” و طی حکم دیگری علی اکبر صالحی را به عنوان سرپرست وزارت خارجه معرفی کرده است.

آقای متکی به هنگام اعلام این حکم، در سفر خارج بوده است و روز گذشته در داکار با مقامات سنگال دیدار داشته است.

آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران است.

منوچهر متکی با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد در سال 1384، به عنوان وزیر خارجه ایران معرفی شد.

هنوز گزارشی در باره علت برکناری آقای متکی توسط آقای احمدی نژاد منتشر نشده است اما به نظر می رسد که این اقدام ریشه در اختلافات بین آن دو بر سر اجرای سیاست خارجی داشته باشد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!