یک گام به پیش احمدی نژاد پشت پای خامنه ای به او

برکناری منوچهر متکی با حکم احمدی نژاد، علیرغم جنبه های خنده
داری که همراه داشته، دارای جنبه های مهمی نیز هست که نباید از
آن غافل ماند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!