آقای احمدی نژاد از اردوغان یاد بگیرد

بغل‌گوش خودمان همین آقای اردوغان با برخی از وزرایش مشکل داشت و دارد اما
به هر حال همدیگر را تحمل کرده با یکدیگر کار می‌کنند. ما همواره استقبال
کننده خوبی بودیم اما بدرقه‌کننده خوبی نبوده‌ایم. بگذارید این بار قاعده
فوق را نقض کنیم و نشان دهیم می‌توانیم با وجود اختلاف‌نظرها در کنار
یکدیگر بنشینیم و به روی هم لبخند بزنیم و گذشته را فراموش کنیم.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!