جنايت چابهار، گناهکار اصلی کجاست؟

همراه با محکوم کردن جنايت چابهار انگشت اتهام را به سوی حکومتی نشانه رويم که شهروندان را به خودی و غيرخودی و به دارندگان مذهب خوب و مذهب بد تقسيم کرده و زشت‌ترين انواع تبعيض و تحقير را در حق هم‌وطنان ما در سيستان و بلوچستان اعمال کرده و می‌کند.حکومتی که خود مبلغ و توليدکننده خشونت و ترور در ايران و منطقه است. زمينه تروريسم و عمليات انتحاری در سيستان و بلوچستان را جمهوری اسلامی پديد آورده است، همان‌گونه که دولت اسرائيل مسبب رشد تروريسم در سرزمين‌های اشغالی فلسطين است

!

.

.

.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!