عزاداری به سبک اسلام آمریکایی ممنوع!

عزاداری‌ها دو نوع است، یک نوع عزاداری بی خاصیت و صرفاً اشک و داد و شیون
است، این دسته عزاداری‌ها، عزاداری به سبک اسلام آمریکایی است و استکبار و
صهیونیسم هرگز از آن وحشت ندارند؛ چون خالی از شعور و بصیرت حسینی است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!