مشایی: پیامبر ایرانی بوده است

مشایی برای ریاست جمهوری تمایل دارد، ولی بعید است در این زمینه موفق
باشد. زیرا حتی الامکان آقای جنتی و دیگران گفته ان که ما تحت هیچ شرایطی
وی را تایید صلاحیت نمی کنیم!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!