چرا آقایان وقتی کم می آورند از اسلام و ایمان هزینه می کنند؟

امروزه مرسوم شده است که از هر مسئولی که انتقاد می شود یا مساله را به
اعتقادات مردم مرتبط می کند یا با استفاده ابزاری از رهبر انقلاب ، سعی می
کنند که اقدام نابجا و مواضع غیر منطقی خود را توجیه کنند. روندی که راه
را بر هر گونه استدلال و منطق می بندد و به جای گره گشایی کردن از معضلات
صرفا بر گره های موجود ، گره کور دیگری می افزاید.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!