عراق مدعی نیروگاه اتمی بوشهر شد

عضای این هیئت عراقی قرار است با مقامات تهران درباره تاثیر نیروگاه اتمی بوشهر بر هوای مناطق جنوبی عراق مذاکره کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!