گسترش ناامنی خطری جدی برای کشور

حزب توده ایران جنایت وحشیانه انفجارهای انتحاری
در چابهار را که منجر به مرگ و مجروح شدن تعداد زیادی از هم میهنان گردید
به شدت محکوم کرده و بار دیگر نسبت به گسترش ناامنی و بی ثبات سازی ایران
در سایه تداوم و بقای دولت احمدی نژاد هشدار می دهد. تروریسم و ناامنی فقط و
فقط به سود اهداف و منافع استبداد حاکم برمیهن ما، ارتجاع منطقه و
امپریالیسم و نیروهای مداخله گر خارجی است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!