ادعای “ولایتمداری” مردم مانند ادعای “شاهدوستی” مردم است

مثلا در نشریات زمان شاه و از قول نمایندگان مجلس خواندم که
“مردم شاهدوست” فلان منطقه خواهان اجرای فلان طرح اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!