جایزه سال عکس یونیسف به عکاس ایرانی تعلق گرفت

صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، مجید سعیدی، عکاس ایرانی را به عنوان یکی از برندگان جایزه عکس سال ۲۰۱۰ برگزیده است.

جایزه دوم سال ۲۰۱۰ یونیسف آلمان به خاطر مجموعه عکس آقای سعیدی از زندگی یک پسر بچه پناهنده افغانی به او اعطا شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!