دستگیری باصطلاح سران فتنه را به رفراندم بگذارید

ظاهرا تا زمانی که زندانیان سیاسی زیر شکنجه و براثر اعتصاب غذا جان به جان آفرین تسلیم نکنند، وضع آنها مناسب است و هنوز نمرده اند!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!