غارت و فقر درایران از امروز هدفمند شد!

احمدی نژاد، شب گذشته در سیمای جمهوری اسلامی ظاهر شده و اجرای طرح حذف یارانه ها که  نام “هدفمند کردن یارانه ها” و “طرح تحول اقتصادی” بر آن گذاشته را از صبح فردا( یعنی امروز) اعلام کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!