مقام معظم بی وقفه مرفین مصرف می کند

بخش مهمی از اسناد ویکی لیکس، مربوط به اطلاعاتی است که امریکا از کانال های مختلف درباره فرماندهان سپاه، بیت رهبری، خامنه ای و فرزندان او جمع کرده است. از جمله سند زیر: >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!